Beschikbaarheid

Juni

1


2

Dag bezet

3


4


5


6


7


8

Dag bezet

9


10

Dag bezet

11


12


13


14


15

Dag bezet

16

Dag bezet

17


18


19


20

Dag bezet

21

Dag bezet

22

Dag bezet

23

Dag bezet

24


25


26


27


28


29

Dag bezet

30

Dag bezet

31


Juli

1


2


3


4


5


6

Dag bezet

7


8

Dag bezet

9

Dag bezet

10


11


12

Dag bezet

13

Dag bezet

14

Dag bezet

15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27


28

29

30


        31

Augustus

1


2


3

4

Dag bezet

5


6

7


8


9


10


11


12

Dag bezet

13


14


15


16


17


18

19

20


21


22


23

24

Dag bezet

25

Dag bezet

26


27


28


29


30

Dag bezet

31

Dag bezet

September

1


2


3

4


5


6

Dag bezet

7

Dag bezet

8

Dag bezet

9

Dag bezet

10

11


12


13

Dag bezet

14

Dag bezet

15

Dag bezet

16


17


18

19

Dag bezet

20

Dag bezet

21

Dag bezet

22


23


24


25


26

Dag bezet

27


28


29

Dag bezet

30

        31

Reservaties parochiezaal

 
 
 
 
 
 
 

Huishoudelijk reglement

 1. Na toezegging van de huur van de zaal dient de huurder binnen de 14 dagen een voorschot te storten op rekening BE11 7333 4711 6348 van Parochiezaal Vlimmeren met vermelding van naam en huurdatum. Dit voorschot bedraagt 50% van de vastgestelde huurprijs. Het resterend saldo van de huur wordt voldaan ten laatste één week na het plaatsvinden van de activiteit met toevoeging van eventuele extra kosten. Elk contract is pas geldig nadat het werd goedgekeurd door de beheerraad.
  Uitvaarten krijgen steeds voorrang en worden door de zaalverantwoordelijke en de huurder in onderling overleg geregeld, zowel voor particulieren als voor verenigingen.

 2. De huurprijs bestaat uit de huur van de zaal inclusief poetskosten. Drankverbruik, afval, verbruik stookolie en eventuele boetes zullen apart verrekend worden.

 3. Alle dranken worden afgenomen van het parochiecentrum. De drankenlijst is zeer uitgebreid. Wenst u een uitzondering, gelieve dit vooraf te bespreken. Indien u toestemming krijgt om eigen drank te gebruiken, vragen wij een forfait van € 15. Bij vaststelling van gebruik van dranken aangekocht buiten het parochiecentrum, wordt een bedrag aangerekend dat overeenstemt met de waarde van de verbruikte goederen in het parochiecentrum, met een minimum van € 125.
  De toog, koel- en tapinstallaties staan gratis ter beschikking van de huurder. Bij bruiloften, feesten en fuiven wordt in principe uit vaten getapt. Elk aangestoken vat en elke geopende fles worden als verbruikt beschouwd en dienen dus volledig betaald te worden. De verbruikte goederen zullen aangerekend worden aan vastgestelde prijzen. De verbruiker kan de lijst met richtprijzen opvragen bij de zaalverantwoordelijke. Bestellingen van drank dienen ten laatste één week voor de activiteit te worden doorgegeven aan de zaalverantwoordelijke. De verbruiksfactuur wordt ten laatste 14 dagen na het evenement aan de huurder bezorgd en dient binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden.

 4. Het is ten strengste verboden om te roken in de ter beschikking gestelde lokalen. Mogelijke inbreuken die vastgesteld worden door bevoegde instanties dienen steeds betaald te worden door de huurder.

 5. De huurder staat zelf in voor het plaatsen en schikken van de tafels en stoelen. Na afloop van de activiteit moet de zaal volledig leeg zijn. Aangebrachte versieringen (zowel binnen als buiten de zaal) moeten verwijderd worden. De stoelen worden geplaatst in de daartoe voorziene ruimtes. De tafels worden verzameld onder de ramen.

 6. Na afloop van de activiteit dienen de lokalen en de keuken netjes achtergelaten te worden. Hiertoe dienen onderstaande punten in orde gebracht worden:
  • Keukengerei en bestek moeten afgewassen worden en op de daartoe voorziene plaats opgeborgen worden. Bestek wordt in de bakjes gesorteerd. Wijn- en cava glazen worden in de daarvoor voorziene bakken geplaatst.
  • Alle vuren moeten gereinigd worden.
  • De frietketels mogen gebruik worden, maar dit geeft u vooraf door aan de verantwoordelijke. De frietketels moeten leeggemaakt worden en nadien gereinigd worden. Gebruikte frituurolie neemt u zelf mee naar huis.
  • De toog moet proper gemaakt worden.
  • Alle glazen moeten afgewassen en afgedroogd worden en nadien moeten ze in de voorziene rekken geplaatst worden.
  • Glazen flessen (wijn, apritieven,...) die niet werden afgenomen van het parochiecentrum dienen door de huurder meegenomen te worden.
  • Alle koelingen moeten leeggemaakt worden. Het leeggoed moet in de voorziene bakken geplaatst worden. Volle flessen moeten in de juiste bakken gezet worden. Alle dranken worden terug in het drankenkot geplaatst.
  • Tafels en stoelen moeten gereinigd worden en nadien teruggeplaatst worden op de voorziene plaats.
  • Alle aangebrachte versieringen en kleefband moeten verwijderd worden.
  • De gebruikte zaal wordt veegschoon achtergelaten.
  • Bij het verlaten van de zaal moeten alle lichten gedoofd worden, alle verwarming uit en moet de zaal afgesloten worden.
  • De bovenzaaltjes worden na gebruik door de gebruiker met nat gepoetst.

   Indien de gebruikte lokalen niet netjes achtergelaten worden volgens bovenstaande punten zullen extra kuisuren aangerekend worden aan € 30 per begonnen uur.

 7. De huurder dient de onderhoudskosten te betalen voor gebruikte lokalen die niet gehuurd werden en welke door omstandigheden werden bevuild.

 8. Afval dient in de daarvoor voorziene container verzameld te worden. Per activiteit betaalt u € 10 forfaitaire kost voor het afval.

 9. Ontbrekend keukenmateriaal wordt aangerekend aan inkoopprijs.

 10. Indien de huurder gebruik maakt van elektronisch versterkte muziek, dient hij zich steeds aan de geldende wetgeving betreffende de geluidsnormen te houden. Het maximaal toegelaten volume van 95 decibel (95 db(A)L aeq ) mag in geen geval overschreden worden.
  De huurder dient, indien nodig, de nodige toelatingen aan te vragen bij de bevoegde instanties (college van burgemeester en schepenen).

 11. De geluidsinstallatie van het parochiecentrum staat ter beschikking van de huurder, is geschikt voor muziek of voor het toespreken van een publiek. Je dient vooraf de sleutel te vragen aan de beheerder van de parochiezaal.

 12. Handdoeken en vaatdoeken worden door de gebruiker zelf voorzien.

 13. De afgesproken prijzen zijn één jaar geldig.

 14. Alle beschadigingen die tijdens de activiteit worden toegebracht aan het gebouw, meubilair, installaties of elk ander goed behorende aan het parochiecentrum vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder en dienen door de huurder vergoed te worden, alsook kosten voor eventuele herstellingen. Eventuele ontbrekende goederen zullen eveneens aan de huurder worden aangerekend.

 15. Het gebruik van de zaal voor privé-opbrengsten is steeds verboden. Het overmaken van valse verklaringen met betrekking tot de huur van de zaal heeft de onmiddellijke verbreking van het contract tot gevolg.

 16. Het dagelijks bestuur van het parochiecentrum staat in voor de betaling van de ”Billijke Vergoeding”. De aanvraag tot toelating voor het gebruik van werken uit het SABAM-repertoire dient, indien nodig, steeds te gebeuren door de huurder.

 17. Voor het inrichten van fuiven zijn enkele bijkomende voorwaarden van toepassing:
  • Elke huurder is en blijft verantwoordelijk voor aangerichte schade en ontbrekende goederen. Er dient een verzekering “vandalisme” te worden afgesloten welke de kwaadwillige beschadiging of vernietiging van goederen dekt. Bij tussenkomst van de verzekering blijft de franchise steeds ten laste van de huurder.
  • Het gebruik van een geluidsbegrenzer is verplicht. De huurder moet zelf zorgen voor een geluidsbegrenzer, deze wordt niet ter beschikking gesteld door het parochiecentrum.
  • Een verantwoordelijke dient aangesteld te worden. Deze ziet toe op het algemene verloop van de avond en moet steeds bereikbaar zijn. De gegevens van deze persoon moeten ook doorgegeven worden aan de bevoegde politiediensten. De verantwoordelijke zorgt er voor dat de buitendeur niet open blijft staan en dat alle ramen gesloten zijn. Hij zorgt er ook voor dat er op de parking geen nachtlawaai wordt gemaakt en dat er geen bekers mee naar buiten genomen worden.
  • Tegen alle muren van de zaal dienen tafels geplaatst te worden zodat de muren zo weinig mogelijk worden bevuild met dranken en/of bevuilde voeten.
  • Alle gebruikte bekers dienen na de fuif verwijderd te worden. Ook buiten de zaal moet alles opgeruimd worden. Wegwerpbekers moeten verzameld worden en in de container gegooid worden.

 

Huurprijzen (Voor verhuringen vanaf 8 januari 2024)